Warunki gwarancji

Kilka istotnych informacji

Warunki gwarancji

STALMAR MS MARCIN SMOTER
NIP 7371963185

Poniższe warunki gwarancyjne obowiązują wszystkich Klientów zamawiających garaż w firmie

1. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu czytelny, bez skreśleń i poprawek, umożliwiający pozytywną identyfikację zakupionego towaru.

2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy od daty montażu.

3. Gwarantuje się sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi danego produktu.

4. Gwarancja obejmuje i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia usterek, które odnieść można do błędów materiałowych lub produkcyjnych. Usunięcie usterek polega na nieodpłatnej naprawie lub wymianie wadliwych lub uszkodzonych części.

5. Sposób i termin naprawy określa gwarant.

6. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek wadliwej eksploatacji nie podlegają gwarancji i mogą zostać usunięte jedynie za pobraniem opłat serwisowych.

7. KONSERWACJA: Czynności konserwujące, Klient winien obowiązkowo przeprowadzić co 3 miesiące czyszcząc, a następnie smarując  wszystkie części ruchome.

8. Przygotowanie podłoża pod garaż blaszany należy do Zamawiającego.

9. Niezwłocznie po montażu należy zakotwić garaż do podłoża. Kotwiczenie garażu blaszanego zostanie wykonywane przez naszą ekipę montującą chyba , że klient życzy sobie inaczej.

10. Gwarancją nie są objęte:

• mechaniczne uszkodzenia lub przeciążenia produktu oraz wywołane nimi wady,
• elementy współpracujące ze sobą, które w wyniku pracy mogą ulec zużyciu,
• uszkodzenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi:
    – silny wiatr – niekontrolowane przemieszczenie garażu blaszanego, zerwanie blachy z dachu (blachodachówki)
    – obfite opady śniegu – uszkodzenie konstrukcji dachowej garażu blaszanego wskutek zalegania dużej ilości śniegu,
• zużycie, które spowodowane jest przez brud, piasek lub inny materiał ścierny, który dostał się do podzespołów produktu z powodu niewłaściwej obsługi i konserwacji,
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego montażu, użytkowania, eksploatacji lub używania produktu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa lub przeznaczeniem.

11. Wyrób traci gwarancję po zastosowaniu przez użytkownika jakichkolwiek zmian w konstrukcji lub budowie produktu.

12. Gwarancja wygasa w momencie, gdy osoby przez nas nie upoważnione dokonały montażu, napraw lub zmian konstrukcyjnych.

13. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków, wyrównania ewentualnej szkody w związku z awarią produktu, poza uprawnieniami wynikającymi z niniejszej gwarancji.

14. Każdorazowa ingerencja własna w konstrukcję skutkuje utratą gwarancji.

15. Przewiezienie garażu pod inny adres montażu niż pierwotny jest równoznaczne z utratą gwarancji.

16. Nieistotna wada.
Art. 560 kodeksu cywilnego
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy Klient będzie miał wówczas, gdy będzie to wada istotna. Ograniczenie to ma zapobiec nadużyciom stosowanym przez klientów.

Rozgraniczenie pojęcia „wady istotne” i „wady nieistotne” może mieć miejsce w umowie pomiędzy stronami, a jeżeli strony w umowie tych pojęć nie określą, to przyjąć należy że do ustalenia, czy mamy do czynienia z wadą istotną, czy też nie, należy wziąć pod uwagę kryteria subiektywne. Wada istotna musi zatem ograniczać lub uniemożliwiać normalne korzystanie z rzeczy.

Fakt, iż rzecz dotknięta jest jedynie wadami o charakterze nieistotnym prowadzi do wyłączenia uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy bezzwłocznie zgłaszać ekipie montującej garaż.
Dokonanie zapłaty przy odbiorze jest równoznaczne z przyjęciem konstrukcji  i montażu bez zastrzeżeń.

Kupujący zamawiając produkt i wpłacając zaliczkę 10% wartości zamówienia ma pewność i dowód na zachowanie ceny końcowej zamawianego garażu czy też konstrukcji stalowej. Oświadcza, że zapoznał się z warunkami  użytkowania garażu oraz warunkami gwarancji zakupionego produktu, które w pełni akceptuje składając zamówienie.

BNP PARIBAS Konto: 64160014621889075450000001

Zapraszamy, napisz do nas!